Obchodní podmínky pro pořadatele

Obchodní Motivace a úspěch s.r.o.

se sídlem na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4,

IČO: 02624109, DIČ: CZ02624109, č. účtu: 281979656/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224921

(„Tiketovka.cz“)

 

vydává tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“), které upravují právní vztahy mezi Tiketovkou.cz a Pořadateli:

 

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tiketovka.cz provozuje elektronický systém výroby a prodeje elektronických vstupenek („E-vstupenek“) na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce („Akce“) prostřednictvím elektronické platformy umístěné na webové stránce www.tiketovka.cz („Prodejní platforma“).

  2. Pořadatelem se v těchto VOP rozumí organizátor Akcí, který má zájem o zajištění výroby E-⁠vstupenek na Akce a následné zprostředkování prodeje E-⁠vstupenek na Akce prostřednictvím Prodejní platformy.

  3. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Tiketovkou.cz a Pořadatelem vznikající na základě smlouvy o spolupráci („Smlouva“).

 2. Předmět smlouvy

  1. Tiketovka.cz za podmínek stanovených ve Smlouvě prostřednictvím Prodejní platformy:

    1. zajistí generování (výrobu) E-⁠vstupenek na Akci pořádanou Pořadatelem,

    2. bude jménem a na účet Pořadatele zprostředkovávat uzavření smlouvy o koupi E-⁠vstupenky na Akci třetími osobami („Zákazník“),

    3. bude jménem a na účet Pořadatele zajišťovat další činnosti spojené s prodejem a distribucí E-⁠vstupenek Zákazníkům na Akce pořádané Pořadatelem, a to v rozsahu výslovně popsaném ve Smlouvě.

  2. Pořadatel je povinen zaplatit Tiketovce.cz odměnu za zprostředkování prodeje E-⁠vstupenek na Akce pořádané Pořadatelem („Provize“) ve výši dle platného ceníku služeb („Ceník pro pořadatele“). Pořadatel jej povinen zaplatit Tiketovce.cz odměnu za další služby poskytované Tiketovkou.cz pro Pořadatele, a to ve výši dle platného Ceníku pro pořadatele, pokud se smluvní strany na poskytování těchto dalších služeb dohodnou.

 3. Účet Pořadatele

  1. Po registraci Pořadatele na Tiketovka.cz má Pořadatel unikátní přístup do vybraných částí Prodejní platformy („Uživatelský účet“) týkající se služeb poskytovaných Tiketovkou.cz Pořadateli. Tento Uživatelský účet bude zabezpečený heslem. Po schválení Ticketovkou.cz a přijetí návrhu Smlouvy ze strany Tiketovky.cz, o čemž bude informován prostřednictvím e-⁠mailové zprávy, bude moci Pořadatel prodávat Akce.

  2. Pořadatel je povinen chránit heslo zabezpečující jeho Uživatelský účet před jakýmkoli zneužitím, toho heslo pravidelně měnit, aby bylo dostatečně bezpečné.

  3. V rámci Uživatelského účtu budou uvedeny a Pořadateli zpřístupněny:

    1. všechny údaje týkající se Pořadatele uvedené v záhlaví Smlouvy,

    2. údaje o počtu prodaných E-⁠vstupenek na Akce včetně uvedení cen E-⁠vstupenek a prezenčních listin,

    3. výzvy k zaplacení a daňové doklady, které Tiketovka.cz vystavuje jménem a na účet Pořadatele,

    4. daňové doklady vystavené Tiketovkou.cz Pořadateli na odměnu za služby dle Smlouvy, zejména provizi.

    5. Daňové doklady vystavené Pořadatelem Tiketovce.cz

  4. Pořadatel je povinen neprodleně Tiketovce.cz oznámit jakoukoli změnu údajů týkajících se Pořadatele. V případě změny účtu Pořadatele se k účinnosti takovéto změny vyžaduje, aby z nového účtu znějícího na jméno Pořadatele byla zaslána částka ve výši jedna (1) Kč na účet Tiketovky.cz, a to s variabilním symbolem, kterým je číslo pořadatele. Tiketovka.cz není povinna ověřovat správnost údajů týkajících se Pořadatele poskytnutých Pořadatelem.

  5. Doklady zpřístupněné v Uživatelském účtu Pořadatele se považují za doručené Pořadateli dnem následujícím po dni zpřístupnění v Uživatelském účtu Pořadatele. Doklady bude možné stáhnout ve formátu pdf.

  6. Pořadatel je povinen si Uživatelský účet pravidelně, nejméně jednou týdně kontrolovat. V případě jakýchkoli problémů s dostupností Uživatelského účtu je Pořadatel povinen obratem informovat Tiketovku.cz o této skutečnosti, a to na e-⁠mailovou adresu podpora@tiketovka.cz.

  7. Pořadatel bere na vědomí, že Prodejní platforma a Uživatelský účet mohou být v míře potřebné pro zajištění údržby hardwarového a softwarového vybavení nezbytného k provozu Prodejní platformy a Uživatelského účtu dočasně nedostupné.

  8. Prodejní platforma bude k dispozici Pořadateli s dosažitelností 99,9 %, s výjimkou instalačních a udržovacích prací.

  9. Tiketovka.cz neodpovídá za nefunkčnost Prodejní platformy a Uživatelského účtu z důvodů zaviněných třetími stranami nebo vyšší mocí.

 4. Objednávka generování (výroby) E-⁠vstupenek a zprostředkování prodeje

  1. Pořadatel bude na základě Smlouvy objednávat u Tiketovky.cz výrobu E-⁠vstupenek na Akci a zprostředkování prodeje E-⁠vstupenek na Akci prostřednictvím Prodejní platformy po schválení Tiketovkou.cz. Toto schválení bude zasláno elektronickými prostředky na e-⁠mailovou adresu Pořadatele uvedené v Uživatelském účtu Pořadatele.

  2. Pokud Tiketovka.cz Pořadatele schválí zasláním potvrzení na e-⁠mailovou adresu Pořadatele uvedenou v záhlaví této smlouvy, vzniká závazek Tiketovky.cz zajistit výrobu E-⁠vstupenek na Akci a zprostředkovávat prodej E-⁠vstupenek na Akci prostřednictvím Prodejní platformy, a to za podmínek dle této smlouvy.

  3. Tiketovka.cz má právo Akci Pořadatele odmítnout a zrušit pokud by to odporovalo právním předpisům a dobrým mravům nebo pokud by vznikly jakékoli pochybnosti o schopnosti Pořadatele dostát svým závazkům.

  4. E-vstupenky budou Tiketovkou.cz vyrobeny v elektronické podobě a následně Zákazníkům distribuovány pouze E-⁠mailem v PDF, který bude obsahovat elektronické kódy (číselný kód, QR kód, čárový kód).

  5. Za správnost a úplnost údajů uvedených při zadávání Akce odpovídá v plném rozsahu Pořadatel.

  6. Zprostředkování prodeje E-⁠vstupenek na Akci probíhá do vyprodání počtu E-⁠vstupenek na Akci určeného Pořadatelem k prodeji prostřednictvím Prodejní platformy. Zprostředkování prodeje e - vstupenek na Akci končí také nejpozději v okamžik zahájení Akce uvedený pořadatelem v Uživatelském účtu Pořadatele. Pořadatel může dát Tiketovce.cz pokyn k pozastavení zprostředkování prodeje E-⁠vstupenek na Akci.

  7. Tiketovka.cz není jakkoli odpovědná za úspěch či neúspěch prodeje E-⁠vstupenek.

  8. Na prodej E-⁠vstupenek budou dopadat Obchodní podmínky prodeje E-⁠vstupenek, které jsou dostupné na www.tiketovka.cz.

 5. Způsob prodeje E-⁠vstupenek

  1. Smlouvy o koupi E-⁠vstupenek na Akci uzavírá Pořadatel se Zákazníkem prostřednictvím Prodejní platformy.

  2. Platby Zákazníků za E-⁠vstupenky na Akci zakoupené prostřednicím Prodejní platformy jsou poukazovány na účet Tiketovky.cz. Tiketovka.cz tyto platby přijímá jménem Pořadatele.

  3. Tiketovka.cz umožní Zákazníkům provádět platbu kupní ceny za E-⁠vstupenku na Akci na účet Tiketovky.cz, prostřednictvím platební brány (zejména pro platbu kartou).

  4. Poté, co Zákazník provede úhradu kupní ceny za E-⁠vstupenku na Akci, Tiketovka.cz neprodleně zašle Zákazníkovi:

    1. Zákazníkem koupenou E-⁠vstupenku na Akci, a to na e-⁠mailovou adresu, kterou Zákazník Tiketovce.cz sdělil,

    2. daňový doklad týkající se prodeje E-⁠vstupenky na Akci, vystavený Tiketovkou.cz jménem Pořadatele, obsahující náležitosti dle platných právních předpisů.

  5. Tiketovka.cz zašle Pořadateli daňový doklad týkající se prodeje E-⁠vstupenky na Akci, vystavený Tiketovkou.cz jménem Pořadatele, který byl zaslán Zákazníkovi, a to zpřístupněním tohoto přehledu v Uživatelském účtu Pořadatele dle čl. 13 VOP.

  6. Tiketovka.cz zašle Pořadateli přehled prodaných E-⁠vstupenek na Akci, a to zpřístupněním tohoto přehledu v Uživatelském účtu Pořadatele dle čl. 13 VOP.

  7. Další podmínky prodeje E-⁠vstupenek na Akce jsou popsány v Obchodních podmínkách prodeje E-⁠vstupenek pro zákazníky, které jsou dostupné na www.tiketovka.cz.

 6. Převod ceny E-⁠vstupenek Pořadateli

  1. Tiketovka.cz převede částky kupních cen za E-⁠vstupenky na Akce přijaté ve prospěch Pořadatele tomuto Pořadateli, a to po odečtení své Provize, a jakékoli další odměny, na kterou má Tiketovka.cz vůči Pořadateli nárok („Výnos Akce“). Výnos Akce bude Tiketovka.cz poukazovat pouze na účet Pořadatele uvedený při registraci nebo řádně změněný postupem dle těchto VOP a potvrzený převodem 1 Kč.

  2. Tiketovka.cz je oprávněna oproti nároku Pořadatele na vyplacení částek kupních cen E-⁠vstupenek na Akce započítat své nároky vůči Pořadateli na úhradu Provize a jakékoli další odměny, na které má Tiketovka.cz vůči Pořadateli nárok.

  3. Tiketovka.cz bude zasílat Pořadateli přehled prodaných E-⁠vstupenek na Akce s uvedením výše Provize a případné další odměny, na které má Tiketovka.cz nárok („Vyúčtování“) a související daňové doklady vždy nejpozději do tří (3) pracovních dnů od konce příslušného kalendářního měsíce, a to za předcházející kalendářní měsíc. Vyúčtování a související daňové doklady budou Pořadateli zasílány tak, že je Tiketovka.cz zpřístupní v Uživatelském účtu Pořadatele dle čl. 3.13 VOP. Tiketovka.cz zpravidla zašle Pořadateli Vyúčtování první (1) den následujícího měsíce. Pokud Pořadatel se zaslaným Vyúčtováním nesouhlasí, je povinen Vyúčtování reklamovat do pěti (5) dní od zaslání Vyúčtování, jinak platí, že s Vyúčtováním souhlasí.

  4. Tiketovka.cz poukáže Pořadateli Výnos Akce realizovaný v kalendářním měsíci vždy nejpozději do čtrnáctého (14) kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce.

 7. Odměna

  1. Tiketovka.cz má vůči Pořadateli nárok na odměnu za služby a činnosti poskytované Tiketovkou.cz Pořadateli na základě Smlouvy, a to na:

    1. odměnu za zprostředkování prodeje E-⁠vstupenek na Akce pořádané Pořadatelem („Provize“) ve výši dle platného Ceníku pro pořadatele, přičemž tato Provize bude určena jako poměrná část celkové ceny E-⁠vstupenky na Akci zaplacené Zákazníkem (tedy včetně daně z přidané hodnoty), jejíž prodej byl zprostředkován Tiketovkou.cz;

    2. odměnu za další služby, které Tiketovka.cz na základě dohody s Pořadatelem Pořadateli poskytne. Výše této odměny se bude řídit platným Ceníkem pro pořadatele.

  2. Odměna Tiketovky.cz je v Ceníku pro pořadatele stanovena bez daně z přidané hodnoty („DPH“). Pořadatel se zavazuje zaplatit odměnu Tiketovce.cz včetně DPH ve výši stanovené dle platných právních předpisů.

  3. Platí, že prodej E-⁠vstupenky na Akci prostřednictvím Prodejní platformy byl zprostředkován Tiketovkou.cz.

  4. Zákazník žádnou provizi Tiketovce.cz neplatí. Provizi hradí Tiketovce.cz Pořadatel z částky ceny E-⁠vstupenky na Akci, kterou Zákazník zaplatil.

  5. Tiketovka.cz nemá nárok na Provizi za E-⁠vstupenky na Akci předané Pořadateli pro jeho vlastní potřebu.

  6. Pořadatel se zavazuje poskytnout Tiketovce.cz celkem čtyři (4) kusy E-⁠vstupenek na každou Akci pro marketingové účely, a to nad rámec provize dle článku 7.1.

 8. Podmíky rušení Akcí

  1. Pořadatel je oprávněn zrušit Akci, na níž jsou E-⁠vstupenky prodávány prostřednictvím Prodejní platformy. Pořadatel je povinen zrušení Akce oznámit Tiketovce.cz elektronicky, a to zasláním na adresu murco@tiketovka.cz bez zbytečného odkladu poté, co rozhodl o zrušení Akce. Pořadatel v oznámení zrušení Akce sdělí důvod zrušení Akce a postup vrácení vstupného. Veškeré náklady spojené se zrušením Akce nese Pořadatel. Zrušení Akce nemá vliv na nárok Tiketovky.cz na odměnu za již poskytnuté služby.

  2. Po obdržení oznámení Pořadatele o zrušení Akce Tiketovka.cz zastaví prodej a tuto skutečnost uveřejní v Prodejní platformě včetně důvodu zrušení Akce sděleného Pořadatelem.

  3. Za vrácení úhrady cen E-⁠vstupenek na Akci zaplacené Zákazníky odpovídá v plném rozsahu Pořadatel. Pořadatel je povinen neprodleně, nejpozději do dvou (2) týdnů od zrušení akce, vrátit všem Zákazníkům cenu, kterou uhradili za E-⁠vstupenku na Pořadatelem zrušenou Akci.

 9. Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Tiketovka.cz se zavazuje propagovat Akce Pořadatele na Prodejní platformě za podmínek uvedených v aktuálním Ceníku pro pořadatele, pokud ve smlouvě není stanoveno jinak.

  2. Tiketovka.cz neodpovídá za závazky Pořadatele vůči Zákazníkům. Tiketovka.cz není v žádném případě povinna Zákazníkům vracet cenu E-⁠vstupenek či vypořádávat reklamace Zákazníků. Pořadatel je povinen Tiketovku.cz na požádání odškodnit za veškerou újmu, kterou by Tiketovka.cz utrpěla při své činnosti pro Pořadatele podle Smlouvy tím, že budou vůči Tiketovce.cz uplatněny jakékoli nároky třetích osob v souvislosti se zprostředkováním a poskytováním dalších služeb dle Smlouvy. Újmou utrpěnou Tiketovkou.cz se pro tyto účely mimo jiné rozumí veškeré plnění takto poskytnuté třetím osobám, náklady s tím spojené včetně případných nákladů soudních či správních řízení hrazených soudu, státu či protistraně, uložené sankce a náklady na právní poradce Tiketovky.cz.

  3. Tiketovka.cz je oprávněna používat obchodní firmu, označení či název Pořadatele při uvádění svých referencí pro marketingové účely, a to na všech druzích propagačních materiálů.

  4. Pořadatel je povinen plnit veškeré své závazky ze smluv se Zákazníky a potupovat vůči Zákazníkům poctivě. Pořadatel je povinen neprodleně informovat Tiketovku.cz o tom, že nesplnil či že nesplní některou ze svých povinností vůči Zákazníkovi.

  5. Pořadatel bude vhodným způsobem propagovat Tiketovku.cz, zejména tím způsobem, že uvede webové stránky Tiketovky.cz, její logo a úplné informace, které obdrží od Tiketovky.cz na svých materiálech propagujících produkty a služby vztahující se ke Smlouvě. Tiketovka.cz může uvádět reference a odkazy na webovou stránku Pořadatele.

  6. Pořadatel poskytne Tiketovce.cz veškerou potřebnou součinnost, zejména Tiketovce.cz dodá kompletní data a grafické informace nezbytné pro naplnění účelu Smlouvy. Pořadatel bude oznamovat Tiketovce.cz program Akcí, počet míst přidělených do prodeje, podmínky vrácení neprodaných míst a jejich ceny. Tiketovka.cz se zavazuje udržovat informace na základě Pořadatelem dodaných podkladů tak, aby byly aktuální.

  7. Pořadatel se zavazuje, že zajistí, aby veškerý personál Akcí, včetně kontrolorů a administrátorů akceptoval E-⁠vstupenky Tiketovky.cz. Za porušení této povinnosti se Pořadatel zavazuje zaplatit Tiketovce.cz smluvní pokutu ve výši desetinásobku celkové ceny E-⁠vstupenky na Akci za každý jednotlivý případ a nahradit případnou majetkovou i nemajetkovou újmu Zákazníkovi.

  8. Za škodu, která by vznikla účastníkům akce v souvislosti s průběhem Akce nebo v souvislosti s přesunem nebo nekonáním Akce, odpovídá výhradně Pořadatel.

  9. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku Pořadatele, případně k jeho přeměně v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na právního nástupce Pořadatele. Pořadatel se zavazuje, že neprodleně, nejdéle však do tří (3) pracovních dnů od takové změny, sdělí písemně Tiketovce.cz veškeré změny v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy a v dokladech osvědčujících právní subjektivitu a další změny, které mají vliv na plnění dle Smlouvy s tím, že tyto změny doloží náležitými doklady, a to v případech, kdy je to možné.

  10. Je-li Pořadatel z jiného členského státu Evropské unie anebo jiné třetí země, je povinen podat přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty (VAT) v České republice bezprostředně po podpisu Smlouvy, nejpozději však jeden (1) pracovní den před zahájením prodeje E-⁠vstupenek.

 10. Nevýhradnost spolupráce

  1. Smlouva mezi Tiketovkou.cz a Pořadatelem se sjednává jako nevýhradní. Tiketovka.cz i Pořadatel jsou oprávněni uzavírat obchody, které jsou předmětem Smlouvy, i s jinými subjekty, nedohodnou-li se výslovně jinak.

 11. Doba trvání smlouvy

  1. Smlouva mezi Tiketovkou.cz a Pořadatelem je na dobu neurčitou, každá ze stran může Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou trvání jeden (1) měsíc která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně.

  2. Tiketovka.cz je oprávněna Smlouvu ukončit jednostranně výpovědí v případě, že Pořadatel závažným způsobem poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za závažné porušení povinností se rozumí například porušení jakékoli povinnosti vůči Zákazníkům (zejména nevrácení ceny E-⁠vstupenek), porušení obchodního tajemství či uvedení nepravdivých údajů Tiketovce.cz. Tiketovka.cz je oprávněna Smlouvu ukončit jednostranně výpovědí také pokud (i) Pořadatel opakovaně ruší Akce, (ii) je proti Pořadateli zahájeno insolvenční řízení, (iii) Pořadatel je v likvidaci, (iv) Pořadatel ztratí podnikatelské oprávnění anebo (v) Pořadatel opakovaně nekomunikuje s Tiketovkou.cz déle než 5 dnů.

  3. Výpověď musí být učiněna písemně a musí být doručena druhé smluvní straně. V případě doručení Pořadateli zaslání E-⁠mailem na e‑mailovou adresu Pořadatele uvedenou v Uživatelském účtu Pořadatele

  4. Tiketovka.cz je oprávněna nepřijmout kteroukoli z Akcí Pořadatele anebo ji zrušit, pokud by došlo k porušení zákonů České republiky nebo dobrých mravů nebo by vznikly pochybnosti o schopnosti Pořadatele dostát svým závazkům.

 12. Obchodní tajemství

  1. Obsah ujednání mezi Tiketovkou.cz a Pořadatelem dle Smlouvy a informace o plnění Smlouvy jsou považovány za důvěrné informace mající charakter obchodního tajemství.

 13. Osobní údaje

  1. Tiketovka.cz zpracovává osobní údaje Zákazníků primárně za účelem umožnění plnění Smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Pořadatelem a za účelem provozu Uživatelského účtu. Tiketovka.cz zpracovává osobní údaje poskytnuté Tiketovce.cz Zákazníkem při koupi E-⁠vstupenek a tyto údaje může předat Pořadateli jako dalšími správci, a to v rozsahu jméno, příjmení, elektronickou adresu (e-⁠mail), telefonní číslo, adresu, případně IČO a DIČ, pro následující účely:

   1. zasílání zakoupených E-⁠vstupenek a daňových dokladů Zákazníkovi;

   2. zasílání informací Zákazníkovi o změnách u Akcí či E-⁠vstupenek;

   3. umožnění vstupu Zákazníka na Akci včetně sdílení údajů s Pořadatelem Akce, je-li to k zajištění účasti Zákazníka na Akci potřebné.

  2. Pořadatel je povinen s osobními údaji Zákazníků nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

 14. Sankce

  1. V případě porušení povinností stanovené v čl. 3.4, čl. 8.1, čl. 9.4 a čl. 9.9 Smlouvy/ VOP je Pořadatel povinen uhradit Tiketovce.cz smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé takové porušení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčena povinnost k náhradě škody způsobené porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou.

 15. Závěrečná ustanovení

  1. Smluvní vztahy mezi stranami založené Smlouvou se řídí právním řádem České republiky. Obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. V případě sporů jsou místně a věcně příslušné soudy na území České republiky.

  2. Jakékoli sdělení zaslané na e-⁠mailovou adresu Pořadatele uvedenou v záhlaví Smlouvy, případně následně Pořadatelem změněnou, se považuje za doručené dnem následujícím po dni, ve kterém byla zpráva odeslána.

  3. Tiketovka.cz je oprávněna změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky. Změna bude Pořadateli oznámena nejméně dva týdny před účinností změny e-⁠mailovou zprávou zaslanou na e‑mailovou adresu Pořadatele uvedenou v Uživatelském účtu Pořadatele. Pokud Pořadatel se změnou nesouhlasí, je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou dvou týdnů.

 

V Praze dne 1. 3. 2018

 

Vzorová smlouva Tiketovky s pořadatelem ke stažení: Smlouva Tiketovka.cz - Pořadatel

 

Motivace a úspěch s.r.o.

Ing. Ivo Toman

Jednatel