Business terms for customers

Obchodní podmínky prodeje E-⁠vstupenek pro zákazníky

 

Motivace a úspěch s.r.o.,
se sídlem na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 02624109
DIČ: CZ02624109
Číslo účtu: 281979656/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224921
(„Tiketovka.cz“)

vydává tyto všeobecné obchodní podmínky („Obchodní podmínky“):

 

 

 

Úvodní ustanovení

 

 • Těmito všeobecnými obchodními podmínkami („Obchodní podmínky“) se řídí (i) práva a povinnosti vyplývající ze zřízení uživatelského účtu zákazníka v rámci prodejní platformy a (ii) práva a povinnosti vyplývající z nákupů E-⁠vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce uskutečněné prostřednictvím prodejní platformy provozované Tiketovkovou.cz.

 

 

Definice

 

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

 • Akce - kulturní, společenská, sportovní nebo jiná akce (výstava, konference, školení, veletrh apod.) pořádaná Pořadatelem.
 • Tiketovka.cz - společnost Motivace a úspěch s.r.o., IČO: 02624109, se sídlem na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224921.
 • Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Pořadatel - fyzická nebo právnická osoba pořádající konkrétní Akce, která je z pravidla odlišná od Tiketovky.cz.
 • Prodejní platforma - prodejní platforma na webových stránkách www.Tiketovka.cz provozovaná Tiketovkou.cz.
 • Smlouva - Smlouva o koupi E-⁠vstupenky na Akci uzavřená mezi Zákazníkem a Pořadatelem.
 • E-vstupenka - Doklad vydaný v Prodejní platformě v elektronické formě (dokument ve formátu pdf), opravňující držitele E-⁠vstupenky, případně další osoby v celkovém počtu uvedeném v E-⁠vstupence, k jednorázovému vstupu na konkrétní Akci. Předložením E-⁠vstupenky při vstupu v místě konání Akce vyjadřuje osoba užívající práva z E-⁠vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání Akce, podřizuje se pokynům Pořadatele a podmínkám Akce, které se k ní váží.
 • Zákazník - Osoba, která užívá Prodejní platformu k uzavření Smlouvy o koupi E-⁠vstupenky s Pořadatelem. Zákazník může mít v rámci Prodejní platformy zřízen svůj uživatelský účet (registrace).

 

 

Uživatelský účet (REGISTRACE)

 

 • Před nákupem E-⁠vstupenky na Akci prostřednictvím Prodejní platformy si zájemce o koupi E-⁠vstupenky může zřídit u Tiketovky.cz unikátní přístup do Prodejní platformy („Uživatelský účet“). Zřízení uživatelského účtu není k uzavření Smlouvy o koupi E-⁠vstupenky s Pořadatelem prostřednictvím Prodejní platformy nezbytné. Zákazník bez Uživatelského účtu však nebude moci využít všech možností Prodejní platformy, neuvidí například svou historii nákupů a u každého nákupu E-⁠vstupenky bude muset znovu vyplňovat své údaje.

 

 • Uživatelský účet je zabezpečený heslem. Zákazník je povinen chránit heslo zabezpečující jeho Uživatelský účet před zneužitím, heslo pravidelně měnit, aby bylo dostatečně bezpečné.

 

 • V rámci Uživatelského účtu budou evidovány a Zákazníkovi zpřístupněny:

 

   • všechny údaje týkající se Zákazníka nezbytné pro uzavření Smlouvy, a to (i) jméno a příjmení / název, (ii) bydliště / sídlo, (iii) kontaktní e-⁠mailová adresa, (iv) telefonní číslo, (v) fakturační údaje (IČO, DIČ);
   • údaje o E-⁠vstupenkách zakoupených po zřízení Uživatelského účtu Zákazníkem;
   • výzvy k zaplacení a daňové doklady ohledně zakoupených E-⁠vstupenek, které Tiketovka.cz vystavuje jménem a na účet Pořadatele.

 

 • Zákazník je povinen neprodleně Tiketovce.cz oznámit jakoukoli změnu údajů týkajících se Zákazníka v Uživatelském účtu. za správnost údajů odpovídá Zákazník a Tiketovka.cz není povinna ověřovat správnost údajů poskytnutých Zákazníkem.

 

 • Zákazník bere na vědomí, že Prodejní platforma a Uživatelský účet mohou být v míře potřebné pro zajištění údržby hardwarového a softwarového vybavení nezbytného k provozu Prodejní platformy a Uživatelského účtu dočasně nepřístupné.

 

 • Tiketovka.cz neodpovídá za nefunkčnost Prodejní platformy a Uživatelského účtu, zejména z důvodů zaviněných třetími stranami nebo vyšší mocí.

 

 • Tiketovka.cz si vyhrazuje právo ukončit funkčnost Uživatelského účtu a odstranit Uživatelský účet Zákazníka, který za období dvaceti čtyř (24) po sobě jdoucích měsíců neuskuteční žádný nákup E-⁠vstupenek.

 

 • Tiketovka.cz si vyhrazuje právo ukončit funkčnost Uživatelského účtu a odstranit Uživatelský účet Zákazníka, který opakovaně poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

 

 • Zřízením Uživatelského účtu vyjadřuje Zákazník souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

 

 

Smluvní vztahy

 

 • Tiketovka.cz není zpravidla pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou E-⁠vstupenky prodávány. Tiketovka.cz zprostředkovává prodej a distribuci E-⁠vstupenek na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet jejich Pořadatele, a to na základě pověření daného smlouvou o spolupráci uzavřenou mezi Tiketovkou.cz a Pořadatelem. Nákupem E-⁠vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi Zákazníkem, který E-⁠vstupenku kupuje, a Pořadatelem této Akce. Veškeré nároky Zákazníka ze Smlouvy proto směřují vždy výlučně vůči Pořadateli Akce.

 

 • Tiketovka.cz žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv z Akcí anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoli události, k nimž by na Akcích došlo či za cokoliv, co by mělo v těchto Akcích svůj původ. Tiketovka.cz neodpovídá za škodu či jakoukoli jinou újmu, která by vznikla Zákazníkovi nebo jakékoli třetí osobě v souvislosti s Akcí. Zejména neodpovídá za výlohy, které Zákazníkovi vznikly v souvislosti s Akcí, její změnou, zrušením či konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit výlučně u příslušného Pořadatele Akce.

 

 • Zákazník je  v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená Pořadatelem Akce. je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu v místě konání Akce.

 

 • Pořadateli Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem E-⁠vstupenky bere Zákazník toto právo Pořadatele na vědomí.

 

 • Tiketovka.cz neodpovídá za platnost a pravost E-⁠vstupenek zakoupených mimo Prodejní platformu.

 

 • Zakoupené E-⁠vstupenky Tiketovka.cz doporučuje bezpečně uschovat, nikde nevystavovat a neukazovat. Veřejným publikováním podstupuje Zákazník značené riziko zneužití E-⁠vstupenky, což může vést k tomu, že Zákazník nebude na Akci vpuštěn. Toto varování se týká především uveřejňování fotografií E-⁠vstupenek na sociálních sítích, jako jsou například Facebook, Twitter, Instagram a podobně. Tiketovka.cz důrazně nedoporučuje nákup E-⁠vstupenek „z druhé ruky“. Při takovém nákupu se Zákazník vystavuje riziku, že na Akci nebude vpuštěn.

 

 • Pokud je Tiketovka.cz také Pořadatelem Akce, na kterou jsou E-⁠vstupenky prodávány prostřednictvím Prodejní platformy, má při prodeji E-⁠vstupenek na takovou Akci všechny práva a povinnosti Pořadatele vyplývající ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek.

 

 

Prodej vstupenek

 

 • Postup při nákupu E-⁠vstupenek je podrobně popsán na webové stránce www.tiketovka.cz v sekci „Jak nakupovat vstupenky“. Kliknutím na odkaz vstoupíte do uvedené sekce. Obsah uvedené sekce „Jak nakupovat vstupenky“ se považuje za nedílnou součást těchto Obchodních podmínek. Zákazník je při nákupu E-⁠vstupenek povinen uvedený postup a platební podmínky dodržovat.

 

 • Pořadatel činí prostřednictvím Prodejní platformy výzvu k podání návrhu na uzavření́ smlouvy o koupi E-⁠vstupenek na Akci. Zákazník podává návrh na uzavření́ Smlouvy o koupi E-⁠vstupenek na Akci pomocí řádně vyplněné objednávky vytvořené v Prodejní platformě na webové stránce www.tiketovka.cz a realizované kliknutím Zákazníka na tlačítko „Zaplatit“ a zaplacením ceny E-⁠vstupenek dle pokynů v Prodejní platformě. Způsoby platby ceny E-⁠vstupenky přes platební bránu v rámci Prodejní platformy si zvolí Zákazník.

 

 • Smlouva o koupi E-⁠vstupenek na Akci je mezi Zákazníkem a Pořadatelem uzavřena přijetím návrhu Zákazníka ze strany Pořadatele, a to zasláním e-⁠mailové zprávy s E-⁠vstupenkou z Prodejní platformy na e-⁠mailovou adresu Zákazníka, kterou uvedl v rámci nákupu E-⁠vstupenky (u Zákazníků s Uživatelským účtem pak  na e-⁠mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu) poté, co Zákazník zaplatí cenu E-⁠vstupenky.

 

 • E-vstupenka na Akci bude Zákazníkovi doručena poté, co Zákazník uhradí cenu E-⁠vstupenky, a to elektronickou formou na e-⁠mailovou adresu Zákazníka. Zákazníkovi bude zároveň zaslán i daňový doklad Pořadatele ohledně nákupu E-⁠vstupenky na Akci.

 

 • Objednávkou E-⁠vstupenek uděluje Zákazník souhlas s Obchodními podmínkami a k těmto Obchodním podmínkám přistupuje. Zákazník bere na vědomí, že Obchodní podmínky upravují i vztah mezi Zákazníkem a Pořadatelem.

 

 • S cenami jednotlivých E-⁠vstupenek se lze seznámit na webové stránce www.tiketovka.cz.

 

 • Z důvodu uvedeného v ustanoveních § 1837 písm. j) Občanského zákoníku nelze od nákupu E-⁠vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 Občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se  v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž E-⁠vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

 

 

Reklamační řád

 

 • Veškeré reklamace E-⁠vstupenek se řídí těmito Obchodními podmínkami.

 

 • Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.

 

 • Zakoupená E-⁠vstupenka se nevyměňuje. v případě ztráty, odcizení, zničení nebo poškození E-⁠vstupenky nebude Zákazníkovi poskytnuta náhrada.

 

 • V případě, že ze strany Pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude Zákazník, který Tiketovce.cz poskytl svoje kontaktní údaje (e-⁠mail, poštovní adresa, telefonní číslo apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu Tiketovkou.cz vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena, pokud bude Tiketovka.cz informována Pořadatelem o zrušení Akce. Tiketovka.cz neodpovídá Zákazníkovi za škodu či jinou újmu, pokud Zákazníka nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud Zákazník obdrží odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

 

 • Dojde-⁠li ze strany Pořadatele k úplnému zrušení Akce, zajišťuje vrácení cen E-⁠vstupenky Pořadatel. Nárok na vrácení ceny E-⁠vstupenky je podmíněn tím, že Zákazník předloží Pořadateli doklad o zakoupení E-⁠vstupenky a vstupenku.

 

 • Tiketovka.cz poskytne Zákazníkům kontaktní údaje na Pořadatele, které Pořadatel Tiketovce.cz poskytl.

 

 • U Tiketovky.cz také nelze žádným způsobem reklamovat E-⁠vstupenku na jakoukoli Akci, kterou Zákazník nezakoupil prostřednictvím Prodejní platformy.

 

 

Ochrana osobních údajů

 

 • Tiketovka.cz zpracovává osobní údaje poskytnuté Zákazníkem v rámci užívání Prodejní platformy, zejména tedy jméno a příjmení, elektronickou adresu (e-⁠mail) a případně další údaje, které Zákazník v rámci užívání Prodejní platformy vědomě poskytne. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 

 • Tiketovka.cz zpracovává osobní údaje Zákazníků primárně za účelem umožnění plnění Smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Pořadatelem a za účelem provozu Uživatelského účtu. Zřízením Uživatelského účtu a objednávkou E-⁠vstupenky v rámci Prodejní platformy bere Zákazník na vědomí, že Tiketovka.cz zpracovává osobní údaje poskytnuté Tiketovce.cz, a že tyto údaje může předat Pořadateli jako dalšímu správci, a to jméno, příjmení, elektronickou adresu (e-⁠mail), telefonní číslo, adresu, případně IČO a DIČ, pro následující účely:

 

   • zasílání zakoupených E-⁠vstupenek a daňových dokladů Zákazníkovi;
   • zasílání informací Zákazníkovi o změnách u Akcí či E-⁠vstupenek;
   • umožnění vstupu Zákazníka na Akci včetně sdílení údajů s příslušným Pořadatelem Akce, je-⁠li to k zajištění účasti Zákazníka na Akci potřebné.

 

 • Zřízením Uživatelského účtu v rámci Prodejní platformy Zákazník poskytuje Tiketovce.cz výslovný a svobodný souhlas s tím, že Tiketovka.cz zpracovává osobní údaje poskytnuté Tiketovce.cz, a to jméno, příjmení, elektronickou adresu (e-⁠mail), telefonní číslo, adresu, případně IČO a DIČ i pro následující účely:

 

   • vyhodnocení, udržení a zdokonalování vztahů Tiketovky.cz se svými (potenciálními) Zákazníky nebo pro vylepšování a vyhodnocování svých služeb a produktů;
   • marketingové účely, kterými se rozumí zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, e-⁠mailové kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-⁠mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.

 

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat.

 

 • Zákazník tímto souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Tiketovky.cz elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). Odmítnutí souhlasu se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky lze vyjádřit i při zaslání každé jednotlivé zprávy, a to na e-⁠mailovou adresu: odhlaseni@tiketovka.cz.

 

 • Zákazník byl Tiketovkou.cz informován o svých právech a povinnostech, zejm. o svém právu (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právu (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je  v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zákazník bere na vědomí, že nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 má taktéž právo (vi) na výmaz osobních údajů, nejsou-⁠li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-⁠li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vii) na omezení zpracování osobních údajů, (viii) na přenositelnost údajů a (ix) právo vznést námitku, po níž správce zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-⁠li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-⁠li důvodem případné vymáhání právních nároků.

 

 • Tiketovka.cz osobní údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti.

 

 • Přenos dat mezi počítačem Zákazníka a Prodejní platformou je během nakupování E-⁠vstupenek zabezpečen šifrováním pomocí protokolu SSL, a to za účelem ochrany přenášených dat.

 

 • Tiketovka.cz je jako správce osobních údajů oprávněna pověřit na základě písemné smlouvy o zpracování osobních údajů třetí osobu zpracováním osobních údajů.

 

 

 

Závěrečná ustanovení

 

 

 • Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost jeho ostatních ustanovení nedotčena.

 

 • V případě, že dojde mezi Pořadatelem Akce a Zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem E-⁠vstupenky na Akci pořádanou Pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto Zákazníkem a Pořadatelem, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-⁠mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 • Tiketovka.cz si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky změnit či aktualizovat.

 

 • Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2018.

 

V Praze dne 1. 3. 2018

Motivace a úspěch s.r.o.

podpis

Ing. Ivo Toman

Jednatel